1396/06/28 سه شنبه

استقرار سیستم مدیریتی IWA1:2005 ( سیستم مدیریت کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی )

استاندارد راهنمای IWA1 به مراکز درمانی کمک می کند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه مراکز طرح ریزی و پیاده سازی کنند.

دامنه کاربرد استاندارد IWA 1:2005 :

کلیه سازمان های مرتبط با خدمات بهداشتی و درمانی که در زمینه مدیریت و ارائه خدمات و محصولات بهداشتی و درمانی فعالیت می نمایند شامل مراکز آموزشی و پژوهشی ، بیمارستان ها، ادارات و مراکز نظارتی و سایر سازمان های مرتبط بدون توجه به نوع ، اندازه و محصول یا خدمتی که ارائه می نمایند و تولید کنندگان /توزیع کنندگان محصولات دارویی

معرفی:

با توجه به اهمیت فرایندها و خدمات در مراکز بهداشتی و درمانی الزامات سیستم مدیریت کیفیت در این مراکز به شکل متفاوتی نسبتبه سایر صنایع و بخش های کسب و کار تفسیر می شوند.

استاندارد IWA1 به دلایل زیر فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت و تعامل میان این فرایندها را با یک نگاه تخصصی و به صورت خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است:

در فرایند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بیمار به شکل فیزیکی و فکری در فرایند ارائه خدمات (درمان) حضور دارد در نتیجه رابطه میان متخصص و بیمار از حیث مسائل تخصصی رابطه متوازنی نمی باشد و متخصص مربوطه و بیمار می باشد.

ممکن است مشتری دارای دانش ناچیزی در خصوص جنبه های تخصصی خدمات قابل ارائه باشد  در نتیجه  رابطه میان متخصص و بیمار از حیث مسائل تخصصی رابطه متوازنی نمی باشدو متخصص تاثیر بیش تری در شکل و نوع خدمات قابل ارائه دارد.

معمولا خرید و دریافت خدمات بهداشتی و درمانی دارای دو شکل جداگانه می باشند ( شرکت  بیمه خریدار خدمات می باشد و بیمار این خدمات را دریافت می نماید) در نتیجه ارائه دهنده خدمات باید نیازهای کیفی دو مشتری عمده خود را در نظر بگیرد: بیمار و خریدار خدمات

خدمات بهداشتی و درمانی دارای پیچیدگی هایی در روابط و تعامل میان بیماران ، متخصصین ، تامین کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی ، شرکت های بیمه ،صنایع و مراجع دولتی می باشند. علاوه بر این خدمات بهداشتی و درمانی در معرض تغییرات سریع فناوری نیز قرار دارند

با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت می توان کلیه فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر خدمات بهداشتی و درمانی قابل ارائه تاثیر گذارند را به منظور بررسی اینکه آیا الزامات را برآورده نموده اند یا خیر تحت کنترل قرر داد.

هدف از تدوین راهنمای جداگانه سیستم مدیریت کیفیت برای مراکز بهداشتی و درمانی به شرح زیر می باشد:

1- بهبود کیفیت و ایمنی خدمات بهداشتی و درمانی

2- بهبود فرایندها به منظور افزایش ارزش افزوده برای سازمان  و مشتری

3- ارتقای تصویر سازمان در جامعه ، افزایش اعتماد مشتری  و دسترسی به ابزاری جهت ارزش گذاری بر کیفیت

یکپارچگی با رویکرد نگاه تخصصی و بخشی در استانداردهای بین المللی مربوط به سیستم های مدیریت کیفیت که بیش تر در سایر بخش های صنعتی و خدماتی استانداردهای تخصصی مشابهی عرضه شده بودند.

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد IWA1:2005 :

  • بهبود کیفیت خدمات
  • حصول اطمینان از انطباق با الزامات قانونی
  • بهبود شایستگی ها و محیط کارکارکنان
  • بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه های ناشی از کیفیت پایین